Immigrés de force

Les travailleurs indochinois de la seconde guerre mondiale

Presse vietnamienne

Nông nghiệp Việt Nam, 12 mai 2014:

Chiến tích của Hai Lúa với nông nghiệp Pháp

 

Dân Viet, 3 septembre 2014:

Lần đầu tiên trong lịch sử: Lễ cảm ơn nông dân Việt Nam tại Pháp

 

Voice of Vietnam, 8 novembre 2014:

Lính thợ Đông Dương ở Pháp- Một trang sử thuộc địa bị lãng quên

 

Nhân Dân, 8 novembre 2014:

«Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France (1939-1952)» en vietnamien

 

Vietnam Express, 9 novembre 2014:

Sách về những người lính Việt được dựng tượng đài ở Pháp

 

Quàng Nam, 15 novembre 2014:

Những người lính thợ Việt Nam tại Pháp

 

Saigon On Line, 23 novembre 2014:

“Sống lại” một hồi ức